توضیحات محصول

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

تقدير و تشكر

الف

قدرداني

ب

چكيده

۱

فصل اول: «كليات تحقيق»

۳

مقدمه

۴

بيان مساله

۷

اهميت تحقيق

۱۰

اهداف تحقيق

۱۳

فرضيه تحقيق

۱۴

تعاريف عملياتي

۱۴

 

فصل دوم: «پيشينه تحقيق»

۱۵

تاريخچه افسردگي

۱۶

تعريف افسردگي

۱۷

نشانه هاي افسردگي

۱۸

شخصيت افسردگي

۲۰

محيطهاي افسردگي زا

۲۳

علل افسردگي

۲۵

به چه دليل احتمال ابتلا زنان به افسردگي بيشتر از مردان است

۲۹

طبقه بندي افسردگي رواني

۳۰

انواع افسردگي

۳۲

انواع نظريه درباره افسردگي

۳۵

آشنايي با داروهاي ضد افسردگي

۳۹

درمان افسردگي

۴۲

فصل سوم:«روش اجراي تحقيق»

۴۶

مقدمه

۴۷

روش تحقيق

۴۸

طرح تحقيق

۴۹

جامعه آماري

۵۰

نمونه و روش نمونه گيري

۵۱

ابزار اندازه گيري

۵۲

روش جمع آوري اطلاعات

۵۳

روشهاي آماري

۵۳

فصل چهارم:«تجزيه و تحليل آماري»

۵۴

مقدمه

۵۵

آزمون فرضيه

۵۶

جداول و نمودارها

۵۷

فصل پنجم:«خلاصه بحث و نتيجه گيري»

۶۰

ارائه يك خلاصه كوتاه از فصل هاي گذشته

۶۱

بحث در زمينه يافته ها (اهميت، تفسير نتيجه گيري)

۶۳

نتیجه

پيشنهاداتي براي مقابله با افسردگي

۶۴

        ۶۶

پيشنهادات تحقيق

۶۸

محدوديتهاي تحقيق

۶۹

منابع و ماخذ

۷۰

ضمائم

۷۱

 

 


فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول الف مقايسه ميانگين انحراف استاندارد و t محاسبه شده

جدول شماره (۱) توزيع فرماني ميزان افسردگي افراد نمونه بر اساس شاغل بودن

۵۶

   ۵۷

جدول شماره (۲) توزيع فراواني ميزان افسردگي افراد نمونه بر اساس غيرشاغل بودن

۵۸

جدول شماره (۳) توزيع فراواني ميزان افسردگي افراد نمونه بر اساس وضعيت شغلي

۵۹

 


فهرست نموداري

عنوان

صفحه

نمودار شماره (۱): درصد ميزان افسردگي شاغلين

۵۷

نمودار شماره (۲): درصد ميزان افسردگي غيرشاغلين

۵۸

نمودار شماره (۳): ميزان افسردگي شاغلين و غيرشاغلين

۵۹

خرید
خرید

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *